Årsmöte 2022Årsmötet 2022 är planerat till torsdagen den 31 mars med start klockan 12:05 och kommer att hållas digitalt över Zoom.


Kallelse till årsmöte för Svenska vägtekniska föreningen 2022


Interimstyrelsen har den stora glädjen att kalla till föreningens första ordinarie årsmöte den 31 mars klockan 12:05. Årsmötet kommer att genomföras digitalt via Zoom, länk till mötet hittas i kallelsen.


Årsmötet beräknas ta mellan 40-60 minuter, efter det så tar SVTFs Webinarie #6 vid, och kommer att avhandla status och framtid för EraPave som är ett nytt dimensioneringsverktyg för Norden som är under utveckling.


Protokoll från valberedningens arbete finns bilagt kallelsen tillsammans med verksamhetsberättelse för 2021 samt föreslagna diskussionspunkter för verksamhetsplaneringen.Förslag till dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Fastställande av dagordning
§3 Fastställande av röstlängd
§4 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
§5 Val av ordförande vid stämman
§6 Val av protokollförare
§7 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet
§8 Årsberättelse jämte resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret
§9 Revisorernas berättelse
§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt disponering av resultat
§11 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
§12 Val av styrelse
   Val av ordförande på en period av två år
   Val av sekreterare på en period av ett år
   Val av kassör på en period av två år
   Val av ordinarie styrelseledamot på en period av två år
   Val av ordinarie styrelseledamot på en period av ett år
§13 Val av övriga poster och funktionärer
   Val av två revisorer på en period av ett år
   Val av ordförande och ledamot i valberedningen
§14 Fastställande av medlemsavgifter
§15 Redovisning av verksamhetsplan samt ekonomisk plan för det kommande verksamhetsåret
§16 Behandling av motioner och propositioner
§17 Fastställande av firmatecknare
§18 Övriga frågor
§19 Mötets avslutande