Årsmöte 2023Årsmötet 2023 är planerat till torsdagen den 23 mars med start klockan 16:00 och kommer att hållas digitalt över Zoom.


Kallelse till årsmöte för Svenska vägtekniska föreningen 2023


Styrelsen har den stora glädjen att kalla till föreningens andra årsmöte den 23 mars klockan 16:00. Årsmötet kommer att genomföras digitalt via Zoom, länk till mötet hittas i kallelsen.


Årsmötet beräknas ta mellan 40-60 minuter. Kallelsen kommer att uppdateras med årsredovisning, revisorernas berättelse, protokoll från valberedningens arbete och eventuella motioner i god tid innan mötet.


Motioner ska skickas till info@svtf.net senast 2 mars

 


Förslag till dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Fastställande av dagordning
§3 Fastställande av röstlängd
§4 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
§5 Val av ordförande vid stämman
§6 Val av protokollförare
§7 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet
§8 Årsberättelse jämte resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret
§9 Revisorernas berättelse
§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt disponering av resultat
§11 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
§12 Val av styrelse
   Val av ordförande på en period av två år
   Val av sekreterare på en period av ett år
   Val av kassör på en period av två år
   Val av ordinarie styrelseledamot på en period av två år
   Val av ordinarie styrelseledamot på en period av ett år
§13 Val av övriga poster och funktionärer
   Val av två revisorer på en period av ett år
   Val av ordförande och ledamot i valberedningen
§14 Behandling av motioner och propositioner

§15 Redovisning av verksamhetsplan samt ekonomisk plan för det kommande verksamhetsåret
§16 Fastställande av medlemsavgifter
§17 Fastställande av firmatecknare
§18 Övriga frågor
§19 Mötets avslutande